Skip to content
Home » Yiddish Melodies

Yiddish Melodies

Belz
Oy oy oy Belz, mayn shtetele Belz
Mayn heymele, dort vo ikh hob
Mayne kindishe yorn farbrakht
Oy oy oy Belz, mayn shtetele Belz
Mayn heymele, dort vo ikh hob
Mayne kindishe yorn farbrakht
Yeydn shabbes pfleg ikh loyfn mit alle yingele gleykh
Zitsn unter di grine boymele
Varfn shteynele in taykh
Oy oy oy Belz, mayn shtetele Belz
Mayn heymele, dort vo ikh hob
Mayne kindishe yorn farbrakht
Belz, mayn shtetele Belz
Mayn heymele, dort vo ikh hob
Mayne kindishe yorn farbrakh


Chiri Bim – Melody
Yiddish Melodies